Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β ́ 2145/24-05-2021 δημοσιεύτηκε η με αριθμ. πρωτ. 57891/ΓΔ4/24-
05-2021 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 48293/ΓΔ4/27-04-2021
απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων “Λήξη μαθημάτων σχολικών μονάδων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδακτικού έτους 2020-2021”(Β ́1767)».
Επισημαίνεται ότι για τη Γ ́ τάξη των ημερησίων και εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων,
Ειδικών Λυκείων και Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, ως
ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2020-2021 ορίζεται η 2α Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη.